Privacyverklaring

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en of behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, indien dit van toepassing is op uw situatie, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, 
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciet toestemming 
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid 
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen of voor het opmaken van de jaarrekening voor de inkomstenbelasting.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Uw gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • Uw naam, adres en woonplaats 
 • Uw geboortedatum 
 • De datum van de behandeling 
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling 

Natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’ 

 • De kosten van het consult 
 • Het gebruik van cookies op mijn website zijn uitsluitend functionele cookies.